نتیجه جستجو

ما پیدا کردیم 486 مکان برای این جستجو "شهرک" در این مجموعه "فروش"
2 خواب
350 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
350 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
290 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
400 متراژ
260 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
250 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
160 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 950,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
250 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
280 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
230 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
مشاهده جزئیات