3 خواب
270 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
250 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
120 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
200 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
210 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
600 متراژ
350 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
2 حمام
280 متراژ
380 زیر بنا
قیمت: 4,700,000,000
مشاهده جزئیات