2 خواب
240 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
260 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
250 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,750,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
240 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
مشاهده جزئیات