3 خواب
230 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 8,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
160 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 3,400,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
160 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات