2 خواب
180 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
230 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
250 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
300 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 4,700,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
350 متراژ
315 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات