2 خواب
170 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
230 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
160 متراژ
75 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
180 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
230 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات