2 خواب
230 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
150 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
130 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,550,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
170 متراژ
75 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
250 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 4,600,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
170 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,350,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
300 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,700,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
250 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 4,600,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
285 متراژ
240 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
مشاهده جزئیات