2 خواب
170 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
330 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
250 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
250 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,700,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
270 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 3,100,000,000
مشاهده جزئیات