2 خواب
170 متراژ
95 زیر بنا
قیمت: 2,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
230 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,850,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
220 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
220 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 2,700,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
250 متراژ
170 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
210 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 3,300,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
210 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
200 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات