3 خواب
230 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 4,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
230 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 4,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
180 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 2,350,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
160 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 2,600,000,000
مشاهده جزئیات