2 خواب
250 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
220 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 3,100,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
120 متراژ
65 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
170 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
120 متراژ
75 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات