2 خواب
140 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
350 متراژ
500 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
190 متراژ
145 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
150 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
مشاهده جزئیات