2 خواب
170 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
250 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
260 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
500 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 12,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
210 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات