240 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
185 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
300 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 2,900,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
260 متراژ
190 زیر بنا
قیمت: 2,700,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1200 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,150,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
250 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات