3 خواب
270 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
170 متراژ
75 زیر بنا
قیمت: 1,400,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
220 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
140 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,450,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
240 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
320 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 3,300,000,000
مشاهده جزئیات