2 خواب
140 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
160 متراژ
95 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
250 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
260 متراژ
185 زیر بنا
قیمت: 9,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
240 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
مشاهده جزئیات