2 خواب
150 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
150 متراژ
75 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
320 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
150 متراژ
75 زیر بنا
قیمت: 1,200,000,000
مشاهده جزئیات