3 خواب
290 متراژ
175 زیر بنا
قیمت: 2,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
160 متراژ
75 زیر بنا
قیمت: 1,550,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
135 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,650,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
250 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
450 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
220 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
140 متراژ
75 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
مشاهده جزئیات