2 خواب
230 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,450,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
200 متراژ
170 زیر بنا
قیمت: 2,700,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
140 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
350 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
350 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
230 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
230 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
210 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,750,000,000
مشاهده جزئیات