2 خواب
160 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,650,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
180 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
320 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
300 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,300,000,000
مشاهده جزئیات