فروش

4 خواب
400 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
320 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,100,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
320 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
260 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
230 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,550,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
350 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات