2 خواب
240 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
240 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
240 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
250 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
مشاهده جزئیات