3 خواب
300 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
270 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 3,900,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
230 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
220 متراژ
145 زیر بنا
قیمت: 3,100,000,000
مشاهده جزئیات